Title Image

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter  

 

She Rides Cykelklubb, 802515-2250, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.  

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?  

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.  

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera  med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän  osv) samt för att hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter tex). 

 

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

 

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

 

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:  

 • Hantering av medlemskap i föreningen 
 • Föreningsadministration  
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet  
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet  
 • Licenshantering  
 • Ansökan om bidrag  
 • Sammanställning av statistik och uppföljning  
 • Utbildningar arrangerade av föreningen  
 • Kontakt med medlem  
 • Besök på vår hemsida 
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier  
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt) 
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) 

 

Vilka delar vi personuppgifter med?  

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

 

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.  

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?  

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen  av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.  

 

Ändamål med behandling 
Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen 

Avtal

Föreningsadministration 

Avtal

Deltagande i föreningens  

träningsverksamhet 

Avtal

Licenshantering 

Avtal

Deltagande i föreningens  

tävlingsverksamhet 

Avtal

Ansökan om bidrag 

Rättslig förpliktelse

Sammanställning av statistik och  uppföljning 

Allmänt intresse

Utbildningar arrangerade av föreningen 

Allmänt intresse vid  

statsbidragsfinansierad utbildning,  annars samtycke

Kontakt med föreningen 

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida 

Intresseavvägning

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning och ibland  

samtycke

Tillträdesförbud 

Rättslig förpliktelse

Ordningsstörningar och otillåten  påverkan 

Rättsligförpliktelse

 

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?  

 

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med  behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. 

 

Vilka rättigheter har du?  

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:

1. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av  dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse  dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För  eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig  avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

 

2.Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via  Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga,  ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

3.Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:  

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in  för  
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket 
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas 
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte  finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen 
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt 
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med  att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk 
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt  beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. 

 

4. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till  och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva  dina rättigheter. 

 

5. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling  av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.  

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter

 

Om du vill veta mer  

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.